สรุปการอบรม "เวลาคุณภาพกับลูกรักในยุค 4.0 ครั้งที่ 6 : เวลาของเราเป็นเวลาคุณภาพ

โครงการห้องเรียนพ่อแม่

สำหรับพ่อแม่เด็กปฐมวัย

เวลาคุณภาพกับลุกรักในยุค 4.0

ครั้งที่ 6 : เวลาของเราเป็นเวลาคุณภาพ

โดย ครูสุนิสา ชื่นเจริญสุข (ครูโม) และคณะครูอนุบาลโรงเรียนรุ่งอรุณ

­

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : เวลาของเราเป็นเวลาคุณภาพ.pdf