12 senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว” โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

“12 senses ที่มีผลต่อสุขภาวะในระยะยาว” โดย นพ.ทีปทัศน์ ชุณหสวัสดิกุล (หมอปอง)

เพื่อความเข้าใจธรรมชาติเด็กแต่ละช่วงวัย ที่เด็กมีพัฒนาการผ่านสัมผัสรู้ (sense) ที่แตกต่างกัน และฐานที่มั่นคงแข็งแรงต้องได้รับการดูแลในช่วงเด็กปฐมวัย ซึ่งจะมีผลต่อพัฒนาการและความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในอนาคต

­

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่ ณ อนุบาลบ้านรัก