ออกแบบสร้างสรรค์พื้นที่เรียนรู้ Learning Space Learning Vision รุ่นที่ 1