เสวนาการประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ 5/5
"จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสวนาการประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน โดย นายวัชรมงคล เบญจธนะฉัตร์ ประธานกรรมการ บริษัท บาธรูมดิไซน์ จำกัด