เสวนาการประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน นายศุภนิตย์ มานะจิตต์ 4/5
"จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสวนา "การประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน" โดย นายศุภนิตย์ มานะจิตต์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์ (กลุ่มมิตรผล)