เสวนาการประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ 3/5
"จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ เสวนา การประยุค์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคธุรกิจเอกชน โดย นายวัฒนา โอภานนท์อมตะ รองกรรมการผู้จักการใหญ่อาวุโส บริษัท บางจาก ปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)