เสริมพลังศูนย์การเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างพลังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้่านการศึกษา รุ่นที่ 1/2556 วันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2556 ณ คำแสด ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

ชมข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ คลิก