เสริมพลังศูนย์การเรียนรู้ รุ่นที่ 2/2556

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสริมพลังศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา"  วันที่ 4 - 7 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรมภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จ.ระยอง 


"คลิก"