จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1/5 ดร สุเมธ ตันติเวชกุล
จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวเรื่อง : บรรยาย:การประยุกค์ใช้มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร - หัวหน้ากลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล