การบรรยายพิเศษเรื่อง "บทบาทครูกับการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21"

­


หัวเรื่อง            : การบรรยายพิเศษ "บทบาทครูในสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21" 

บรรยายโดย    : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน             : การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วัน / สถานที่    : วันที่ 31 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมตักสิลา และห้องประชุมวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

เนื้อหาโดยย่อ :  บทบาทครูในสร้างการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 ครูจะไม่ตั้งตนเป็นผู้รู้ แต่ต้องเป็นผู้เรียนและเรียนรู้ไปกับเพื่อนครู ครูต้องสร้างความรู้ขึ้นใช้เอง ต้องสร้างความรู้จากการปฏิบัติเอง 

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายพิเศษ