ปาฐกถาพิเศษเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียงกับการรวมพลังจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย สู่...ความยั่งยืน"
โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันที่ 28 มีนาคม 2555 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการรวมพลังจากทุกภาคส่วนขับเคลื่อนประเทศไทย สู่...ความยั่งยืน” โดย ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ภาย ในงานการประชุมประจำปี และจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง "อะไร คือเศรษฐกิจพอเพียง" วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการปาฐกถาคลิกที่นี่