การเสวนาหัวข้อ 'ภาพรวมทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา'
โดย ดร.ปรียานุช จิรยวิทยานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.สมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล งานตลาดนัดความรู้ เครือข่ายเรียนรู้สู่ความพอเพียง ครั้งที่ 2 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากหลักคิดสู่วิถีปฏิบัติ วันที่ 26-27 สิงหาคม 2553 ณ ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ดร.ปรียานุช จริยวิทยานนท์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ


ดร.สมเกียรติ ชอบผล
รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพรวมทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา