บรรยาย : การประยุกค์ใช้มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร 2/5
จุดประกายธุรกิจยั่งยืน...ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ หัวเรื่อง : บรรยาย:การประยุกค์ใช้มาตรฐานธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง โดย ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร - หัวหน้ากลุ่มวิจัยภาวะผู้นำ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล