7 คำถามของ รศ.ดร.ทิศนา แขมมณี : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางการนำไปใช้ในสถานศึกษา

­

       มูลนิธิสยามกัมมาจล ขอเรียนเชิญคุณครูทั่วประเทศ ดาวน์โหลดฟรี !! “ 7 คำถามของ รศ.ดร. ทิศนา แขมมณี : ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางการนำไปใช้ในสถานศึกษา ” เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในวิชาชีพครูต่อไป...

­

       คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสาร  

­