SCBF กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
โดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล


หัวเรื่อง : SCBF กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

กล่าวโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องาน : งานการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ประสานงานภูมิภาคครั้งที่ 2/2555 โครงการเสริมศักยภาพการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา : โครงการพัฒนาเยาวชนโดยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วัน / สถานที่ : วันที่ 28-29 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมวินเซอร์สวีทส์ สุขุมวิท 20

เนื้อหา : โครงการนี้เน้นไปที่นักเรียน เน้นฝึกให้นักเรียนมีทักษะ มีชีวิตพอเพียง โดยอาศัยครูเป็นพี่เลี้ยง เป็นโคช เป้าหมายใหญ่ อยากให้สังคมของเราอยู่ดีมีสุข โดยรู้จักความพอดี พอเพียง 

อ่านเอกสารถอดความได้ที่นี่

ชมข้อมูลกิจกรรมได้ที่นี่

ชมวิดีโอทั้งหมดของงานได้ที่นี่

­