ขบวนการ 2/3 ร่วมฟูมฟักพัฒนาเยาวชนของชาติ โดย ศ.นพ. วิจารณ์ พานิช

ชมคลิป VDO ได้ที่นี่

เรื่อง (บรรยาย) : ขบวนการ 2/3 ร่วมฟูมฟักพัฒนาเยาวชนของชาติ

บรรยายโดย : ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช รองประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

ชื่องานเวที : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกระดับความรู้เรื่องการพัฒนาพลเมืองเยาวชน

วัน / สถานที่จัด : 17-18 กรกฏาคม 2560

เนื้อหาโดยย่อ : ผลงานวิจัยในฟินแลนด์และอีกหลายประเทศบอกว่า การดำเนินการทั้งหมดในชั้นเรียนของครูมีผลต่อการพัฒนาเด็กเพียง 30 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าอีก 2 ใน 3 ของสิ่งที่มีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ การเจริญเติบโต และพัฒนาตัวตนของเยาวชนมาจาก "นอกโรงเรียน" ซึ่งเป็นเรื่องที่สังคม หน่วยงานท้องถิ่นต่างๆ ต้องเข้ามาดูแลจัดระบบ จัดงบประมาณ เพื่อให้มีกิจกรรมเด็กได้ไปฝึกฝนตนเองจากการปฏิบัติเพื่อประโยชน์ของตนเองและสังคม  ดังนั้น สิ่งที่โครงการ "Active Citizen" กำลังทำ คืองานสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะขึ้นมาเป็นอนาคตของประเทศต่อไป

­


ข้อมูลเพิ่มเติม ชีวิตที่พอเพียง : 2991 ขบวนการ 2/3 ร่วมฟูมฟักพัฒนาเยาวชนของชาติ

เอกสารถอดความ คลิก

­

­