บทบาทของ "พี่เลี้ยง" Active Citizen

พี่เลี้ยงสำคัญแค่ไหน...???

ทำไมต้องมีพี่เลี้ยง ... ???
แล้วบทบาทของพี่เลี้ยง Active Citizen ต้องทำอะไรบ้าง ....??

­

­

#ออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้

ทักษะในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงมีความสำคัญมากต่อ “การสร้างการเรียนรู้” ให้เด็กและเยาวชน ซึ่งสิ่งที่พี่เลี้ยงโครงการ Active Citizen ทำคือการทำให้เด็กเยาวชนรู้จักบ้านเกิด เข้าใจกระบวนการทำโครงการจากโจทย์ชุมชน (Community Project) อาทิ การจัด Workshop เพื่อเรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการโครงการ (Project management) การพาเยาวชนวิเคราะห์ชุมชน และพัฒนาโจทย์ที่อยากทำในชุมชนเพื่อให้เยาวชนรู้จักชุมชนของตัวเองมากขึ้นและสามารถวางแผนทำงานร่วมกับชุมชนได

­

­

#วิเคราะห์พัฒนาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะเยาวชน

การที่พี่เลี้ยงติดตามการทำงานของเยาวชน และสรุปบทเรียนของเยาวชนทั้งก่อนและหลังทำกิจกรรมอยู่เสมอ (AAR-BAR) จะทำให้สามารถวิเคราะห์พัฒนาการของเด็กเยาวชนได้ชัดเจน และสามารถหนุนเสริมให้เขาเกิดทักษะที่จำเป็นอย่างถูกต้อง

­

­

#เสริมแรงและให้กำลังใจช่วยให้ก้าวพ้นปัญหา

เมื่อเยาวชนในโครงการประสบปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ หน้าที่ของพี่เลี้ยงคือเข้าไปให้คำปรึกษาและกำลังใจ เพื่อให้เยาวชนสามารถก้าวข้ามปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำโครงการ

­

­

#ฝึกคิดเชื่อมโยงและใคร่ครวญสะท้อนการเรียนรู้

พี่เลี้ยงมีหน้าที่ในการชวนเยาวชนที่ร่วมโครงการร่วมกัน วิเคราะห์สิ่งที่ตัวเองทำเชื่อมกับปัญหาของชุมชน เพื่อให้เห็นว่าตนนั้นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาสังคมและชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่ นอกจานี้พี่เลี้ยงยังต้องพาน้องทบทวนสิ่งที่ตัวเองทำเพื่อให้เยาวชนได้ค้นพบข้อดีของตัวเองที่ต้องได้รับการพัฒนาและข้อเสียที่ต้องนำกลับไปปรับปรุงในกิจกรรมต่อไป

­

­

#เชื่อมโยงผู้รู้สนับสนุนการทำงาน

เมื่อเด็กเยาวชนต้องทำงานกับชุมชน และคนในพื้นที่ พี่เลี้ยงต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างเด็กเยาวชนกับชุมชนย่อม เพื่อเชื่อมโยงผู้รู้ในชุมชนเข้ามาสนับสนุนความรู้เรื่องภูมิปัญญาชาวบ้าน และประสานหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อให้การทำงานของเด็กเยาวชนเดินไปสู่เป้าหมายที่ตั้งใจ