โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน โมดุลที่ 1 ผู้นำผู้ตระหนักรู้ (Awakening Leadership)
อบรมเชิงปฎิบัติการ โมดุลที่ 1 ผู้นำผู้ตระหนักรู้ (Awakening Leadership) เป็นการพัฒนาศักยภาพโคชจากทั้ง 4 โครงการ ในการสร้างการเรียนรู้ให้เยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของโครงการฯ เพื่อฟื้นฟูคุณค่าและความหมายของการเป็นเป็นพี่เลี้ยง การเข้าใจตัวเองความแตกต่างหลากหลายและการทำงานเป็นทีม รวมถึงเพื่อเสริมทักษะในการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่เอื้อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้ โดยคณะวิทยากร ณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานจากสถาบันขวัญแผ่นดิน เมื่อวันที่ 24-27 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี