โครงการพัฒนาภาวะและทักษะผู้นำของพี่เลี้ยงเยาวชนจากมิติด้านใน โมดุลที่ 2 การโค้ชชิ่งเพื่อการเติบโต (Coaching for Growth)
อบรมเชิงปฎิบัติการ โมดุลที่ 2 การโค้ชชิ่งเพื่อการเติบโต (Coaching for Growth) เป็นการฝึกทักษะการเป็นโคชเพื่อการเสริมพลังจากภายใน เพื่อฟื้นฟูร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณของโค้ชให้ฟื้นพลังและเข้มแข็ง โดยคณะวิทยากร ณัฐฬส วังวิญญู และทีมงานจากสถาบันขวัญแผ่นดิน เมื่อวันที่ 18-20 กันยายน 2560 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี