ข้อค้นพบในการพัฒนาเยาวชน ปี 4 : กลไกการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา
ข้อค้นพบในการพัฒนาเยาวชน ปี 4 : กลไกการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา

บทที่ 5

ข้อค้นพบในการพัฒนาเยาวชน

­

      การพัฒนาเยาวชนให้มี “สำนึกพลเมือง” ไม่นิ่งดูดายต่อปัญหาในชุมชนถิ่นเกิด มีทักษะที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ได้นั้น ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่ หรือครูเท่านั้น แต่เป็น “ภาระร่วม” ของทุกคนที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการหนุนเสริมศักยภาพเด็กเยาวชน เหมือนเช่นโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ที่ออกแบบการกระบวนการพัฒนาเยาวชนไว้หลายระดับดังนี้

­

กลไกการพัฒนาเยาวชนจังหวัดสงขลา

กลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนสงขลา

ข้อค้นพบที่เกิดขึ้น

     ตั้งแต่ปี 2555 – 2560 ที่สงขลาฟอรั่มดำเนินโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา เพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีสำนึกพลเมือง และให้เยาวชนแกนนำมีทักษะชีวิต 5 ด้าน (ระบบคิด การรู้เขารู้เรา การสื่อสารเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ การจัดการทางอารมณ์ และการมีจิตใจเพื่อส่วนรวม) และมีกระบวนการเรียนรู้สานึกมาตุภูมิ (รักบ้านเกิด-ชุมชนของตน)นั้น สงขลาฟอรั่มค้นพบว่า สังคมไทยควรนำรูปแบบกระบวนการเรียนรู้เพื่อสร้างพลังพลเมืองเยาวชน ไปใช้จริงในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือมัธยมศึกษาตอนปลายและในระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (civic education)เข้าสู่สถานศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ประเทศชาติต่อไป