จุดประกายพลังเยาวชน สงขลาฟอรั่ม: เสริมพลังให้เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

จุดประกายพลังเยาวชน "สงขลาฟอรั่ม: เสริมพลังให้เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21" โดยมูลนิธิสยามกัมมาจล

­

­

นวัตกรรมโครงการเพื่อสังคมที่พัฒนาขึ้นจากความร่วมมือกับมูลนิธิสยามกัมมาจลนั้น เปิดโอกาสให้เยาวชนในจังหวัดสงขลาได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและดำเนินโครงการพัฒนาชุมชน ซึ่งช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสำนึกพลเมือง เป็นการนำเสนอ Best Practice เพื่อสื่อสารสร้างการเรียนรู้ใหัสังคม โดยผ่านพันธมิตร CAPS

เป็นหนึ่งในโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสยามกัมมาจล กับ Centre for Asian Philanthropy and Society (CAPS)

โดยเป็นโครงการที่CAPS ร่วมมือกับพันธมิตร องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและองค์กรทางสังคมใน 11 ประเทศในเอเชียในการทำวิจัยกับผู้เชี่ยวชาญในท้องถิ่น เพื่อทำการศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด โดยมี Best Practice จำนวน 30 แห่ง โดยสงขลาฟอรั่มคือหนึ่งในนั้น

­


อ่านเอกสารประกอบได้ที่นี่ CAPS_CS_Songhkla.pdf