ถอดความจาก: เอกสารประกอบ : เปิดหัวใจ สุดขอบฟ้า
กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมือง กรณีหาดมสิหลาสงขลา