จิตอาสา...พัฒนาสังคมไทย จากเวทีปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 3

­

"น้ำนิ่ง-อภิศักดิ์ ทัศนี" ตัวแทนเยาวชนจากโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา ดำเนินงานโดยสงขลาฟอรั่ม สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล และสสส.ได้มีโอกาสเข้าร่วมปาฐกถาในฐานะจิตอาสาของเยาวชน เล่าประสบการณ์ในมิติการเรียนรู้จากการทำงานจริงในชมรม Beach for Life

"น้ำนิ่ง" ได้สรุปการทำงานจิตอาสาต้องมี 3 ส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานจิตอาสาสำเร็จและมีความยั่งยืน
1.งานจิตอาสาที่ทำเป็นงานที่ได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง จากสถานที่จริงและได้ศึกษาข้อมูลอย่างแจ่มชัด
2.เชื่อมเครือข่ายแบบเอาจริง เอาจัง ติดตามงานด้านต่างๆแบบกัดไม่ปล่อย เช่น เรื่องกฏหมาย การจัดกระบวนการ
3.การทำงานเชื่อมโยงกับกลไกของรัฐให้ได้ จะทำให้งานจิตอาสาสามารถทำงานได้อย่างยั่งยืน
ท้ายสุดน้ำนิ่งได้ให้คำมั่นสัญญาว่า
"จะทำให้งานปกป้องหาดสมิหลาเกิดความยั่งยืนและเป็นต้นแบบในการทำงานของเยาวชนในการปกป้องชายหาดทั่วประเทศ"