ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหนองโจน

­

­

            กลุ่มเยาวชนอนุรักษ์และฟื้นฟูดอนหนองโจน เป็นกลุ่มที่เพิ่งรวมตัวใหม่ โดยมีสมาชิก 59 คน ซึ่งเยาวชนในกลุ่มนั้นต่างมีความสนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มผู้ใหญ่ เช่น เก็บขยะในป่า ปลูกป่า บวชป่า โดยได้รับการสนับสนุนจากภายในชุมชน และพี่เลี้ยงในพื้นที่