พลังเครือข่ายนักสื่อสาร ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนัก รักษาสายน้ำ

พลังเครือข่ายนักสื่อสาร ร่วมรณรงค์ สร้างความตระหนัก รักษาสายน้ำ

โดย กลุ่มเยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำสมุน   ณ  จังหวัดน่าน

­

­

               กลุ่มเยาวชนเครือข่ายลุ่มน้ำสมุน เกิดขึ้นจากการรวมตัวของเยาวชน 8 หมู่บ้านในตำบลเดียวกัน มีสมาชิกกว่า 60 คน ใช้กระบวนการสื่อสารสร้างการรับรู้ผ่านสื่อวิทยุ ในการขยายความดี สร้างแนวร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม

­

              ด้วยการร่วมดำเนินงานกับชุมชน ส่งผลให้เกิดการผลักดันในการแก้ไขปัญหาและดูแลทรัพยากรลุ่มแม่น้ำอย่างจริง จังจากจังหวัด ทั้งยังร่วมกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน เช่น การสำรวจป่า การรณรงค์ยาเสพติด โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิฮักเมืองน่าน สื่อโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นนักสื่อสารที่ดี และการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และชุมชนในการสนับสนุนการทำกิจกรรม

­

              นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีกิจกรรมวิทยุขยายความดีเยาวชนถืมตองที่คอยบอกเล่าข่าว สารสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้คนในชุมชนได้รับรู้ในช่วงเย็นของทุกวัน