ต้นกล้าแห่งอันดามัน สื่อกลาง สะท้อน และเชื่อมสัมพันธ์ชุมชนแก้ปัญหาฐานทรัพยากร ความมั่นคงทางอาหาร

ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

กลุ่มเยาวชนเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน

­

บันทึก บทเรียน กลุ่มเยาวชนเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลน

­

           กลุ่มเยาวชนเด็กชายเล รักษ์ป่าชายเลนมีสมาชิกกว่า 19 คน แบ่งออกเป็นหลากหลายช่วงอายุวัย ตั้งแต่ประถมศึกษาไปจนถึงมัธยมศึกษา ทั้งหมดรวมกลุ่มกันร่วมทำกิจกรรมอนุรักษ์ในชุมชน และพัฒนาทักษะการใช้สื่อละคร สะท้อนปัญหาและสร้างการรับรู้แก่สาธารณะและปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน

­

          นอกจากนี้ยังมีสวนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร เช่น การเพาะกล้า ปลูกป่าชายเลน สำรวจฐานทรัพยากอาหาร และเป็นแนวร่วมในการปกป้องผืนป่าชายเลน ด้วยสื่อละคร โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการความมั่นทางอาหาร โครงการเรดบูล สปิริต โครงการสานศิลป์รักษ์ถิ่นเกิด กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มอนุรักษ์ป่าบ้านทองหลาง

­

           นอกจากนี้ยังมีการจัดค่ายสร้างกระบวนการเรียนรู้ชุมชน ทรัพยากร และการฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน ทั้งการเพาะกล้าไม้ การสื่อสารผ่านละครเวทีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรในชุมชน โดยภายในแต่ละปีมีประชุมสรุปทบทวนผลการทำกิจกรรม และร่วมกำหนดทิศทางที่จะเดินในปีต่อ ๆ ไปร่วมกัน ทั้งนี้ยังมีการถ่ายทอดและการสร้างแกนนำรุ่นใหม่ ผ่านการเข้าค่ายประจำปีอีกด้วย

­

­