ชุมชนบ้านเขาราวเทียนทอง ตำบลเนินขาม อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

กลุ่มเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่น

­

บันทึก บทเรียน กลุ่มเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่น 

­

           กลุ่มเยาวชนเนินขามรักษ์ถิ่น มีสมาชิกอยู่ในกลุ่มเยาวชน 20 คน โดยทำหน้าที่ขยายสมาชิกสู่กิจกรรมชุมนุมในโรงเรียน ทั้งหมดสามารถร่วมกลุ่มทำกิจกรรมกันได้โดยมีพี่รุ่นบุกเบิกเป็นที่ปรึกษา

­

           นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีส่วนในกิจกรรมต่า งๆ ของชุมชน ทั้งการปลูกป่า สำรวจป่า ทำแนวกันไฟ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันลูกโลกสีเขียว เครือข่ายป่าชุมชนเขาราวเทียนทอง และคนในชุมชน โดยยังมีกิจกรรมสำรวจป่า ทำแปลงสมุนไพร ศึกษาและเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น ไปจนถึงการจัดค่ายเยาวชน

­

            ทั้งยังมีการประชุมประจำเดือน เพิ้อเป็นการถ่ายทอดงานและองค์ความรู้ต่าง ๆ ต่อให้กับรุ่นน้องอีกด้วย

­

­

­