ละครสะท้อนตัวเรา กลุ่มเยาวชนรักป่าหนองเยาะ

โดย กลุ่มเยาวชนรักป่าหนองเยาะ  ณ จังหวัดสุรินทร์


­

­

              กลุ่มเยาวชนรักป่าหนองเยาะ เป็นกลุ่มที่ใช้ทักษะการแสดงละครเพื่อสื่อสารงานป่าชุมชน มีสมาชิกกว่า 30 คน โดยมีตั้งแต่อนุบาล ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย พวกเขาร่วมกันทำกิจกรรมกับชุมชนคณะกรรมการป่าชุมชน ในการปลูกป่า และทำการศึกษาเส้นทางธรรมชาติ จากการสนับสนุนของสมาคมป่าชุมชนอีสาน โครงการ Redbull Spirit และชุมชน ทั้งคณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มชุมชนพึ่งตนเองและกลุ่มออมทรัพย์

­

               นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีละครเร่ จัดค่ายสิ่งแวดล้อม โดยต้องอาศัยการกระตุ้นและสนับสนุนจากพี่เลี้ยง ซึ่งเยาวชนยังจัดกิจกรรมด้วยตัวเองไม่ได้