บ้านห้วยระหงษ์   จังหวัดเพชรบูรณ์   กลุ่มเยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่

­

               กลุ่ม เยาวชนเมล็ดพันธุ์ใหม่มีแกนนำหลัก 4 คน ซึ่งมีทักษะในการสำรวจป่า รวมทั้งสามารถเป็นวิทยากรค่ายสิ่งแวดล้อม และนำกระบวนการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ซึ่งทุกคนต่างก็ได้รับการยอมรับจากรุ่นน้องและคนในชุมชน

­

                นอก จากนี้ทางกลุ่มยังมีสมาชิกกว่า 30 คน ทั้งหมดเป็นคนที่อาศัยอยู่ในชุมชน และมีหลายหลากช่วงอายุวัย ซึ่งทั้งหมดสนใจรวมกลุ่มทำกิจกรรมที่มีประโยชนืต่อชุมชน และพร้อมจะมีส่วนร่วมกับชุมชนในทุกกิจกรรม รวมถึงเป็นแนวร่วมกับกลุ่มของผู้ใหญ่

­

               ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและฟื้นฟูนิเวศน์วัฒนธรรมชุมชนเทือกเขาเพชรบูรณ์ และชุมชนกิจกรรมทำบ้านดิน คืนกล้วยไม้สู่ป่า งานวิจัยโลกร้อน ค่ายเยาวชน