ชุมชนบ้านคลองไม้แดงเหนือ ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำตกเนินนกยูงบ้านคลองไม้แดงเหนือ

­

­

             กลุ่มเยาวชนรักษ์น้ำตกเนินนกยูงบ้านคลองไม้แดงเหนือ มีสมาชิกกว่า 30 คน ทั้งยังมีความหลากหลายวัย เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษา ทั้งหมดมักจะรวมกลุ่มร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในชุมชน เช่น การสำรวจป่า ทำฝาย สำรวจน้ำ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน

             โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิอันดามัน และมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมไปถึงหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งการสนับสนุนงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อน้ำร้อน และจากคนในชุมชนอีกด้วย