ตำบลท่ามะไฟหวาน อำเภอแก้วคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

ชมรมเด็กรักนก

­

­

             ชมรมเด็กรักนก มีแกนนำหลัก 5 คนที่ทำงานร่วมกัน โดยแกนนำนั้นจะมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาอย่างยาวนาน อีกทั้งรุ่นน้องก็ให้การยอมรับและมีการพัฒนากิจกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขยายผลโดยการจัดกิจกรรมค่ายในพื้นที่และต่างพื้นที่ ทำให้ชมรมมีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

­

            รวมถึงการทำกิจกรรมปลูกป่าและรณรงค์การจัดการป่าร่วมกับชุมชน ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากวัด ชุมชน และหน่วยงานภายนอกที่เข้ามาจัดกิจกรรม ซึ่งก็มีทั้งกิจกรรมจัดค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเป็นวิทยากรค่ายต่าง ๆ การเดินธรรมยาตราซึ่งจัดเป็นประจำทุกปี และการทำนาข้าวอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์กลุ่ม โดยจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในกลุ่มแกนนำ และถ่ายทอดสู่สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายของชมรมอย่างต่อเนื่อง