เรียนรู้ชุมชน คนบ้านทุ่งยาว เพาะพันธุ์ต้นกล้าแห่งการเติบโต

โดย กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งยาว   ณ จังหวัดลำพูน

­

­                    กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งยาว เป็นกลุ่มเยาวชนทั้งสิ้น 27 คนโดยมีสมาชิกตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาไปจนถึงอุดมศึกษา กิจกรรมหลักคือการเข้าร่วมจัดการทรัพยากรของชุมชน ทั้งในแง่ของประเพณีวัฒนธรรม อย่างการเลี้ยงผีเหมืองฝาย แปรรูปสมุนไพร ไปจนถึงการสำรวจป่า ปลูกป่าและทำแนวกันไฟ โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นหลัก และจากสถาบันลูกโลกสีเขียวบางส่วน ทั้งนี้แม้ทางกลุ่มจะมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องร่วมกับคณะกรรมการป่าชุมชน แต่ยังไม่มีกิจกรรมที่ทางกลุ่มสนใจจัดขึ้นเองแต่อย่างใด


บันทึก บทเรียน กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งยาว  

ข้อมูลชุมชนบ้านทุ่งยาว