ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

กลุ่มเยาวชนฅ.ต้นน้ำ

­

­

            กลุ่มเยาวชนฅ.ต้นน้ำมีสมาชิกกว่า 40 คน โดยมีตั้งแต่เด็กเล็ก ๆ ไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทั้งหมดสามารถร่วมทำกิจกรรมรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้ใหญ่ในชุมชน และเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อแนะนำวิถีชีวิต วัฒธรรม

­

           ปัจจุบันทางกลุ่มมีกิจกรรมฟื้นฟูดูแลคลอง เก็บขยะ บำบัดน้ำ รณรงค์สร้างจิตสำนึก และร่วมฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าชายเลน รวมถึงการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การปลูกป่า ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โดยได้รับการสนับสนุนจากสสส. ภายใต้โครงการพลังเยาวชนและการส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมถึงการสนับสนุนจากเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยวและแกนนำชุมชนในด้านต่าง ๆ

­

­