กลับคืนถิ่น รวมพลัง พัฒนาชุมชน สานต่องาน ฟื้นฟูพลังเยาวชนบ้านซำผักหนาม

จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มเยาวชนบ้านซำผักหนาม

­

­

            กลุ่มเยาวชนบ้านซำผักหนามนั้น แต่เดิมเคยรวมตัวกันทำกิจกรรม แต่ต่อมาต่างแยกย้ายไปทำงาน หรือมีครอบครัว ดังนั้นจึงทำให้พี่เลี้ยงในชุมชนกลับมารวมกลุ่มเยาวชนกันใหม่ โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 15 คน ซึ่งส่วนใหญ่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

­

           โดยกิจกรรมหลักของกลุ่มนั้นคือการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนไม่ว่าจะเป็นปลูกป่า ทำแนวกันไฟ หรือการสำรวจป่า โดยได้รับการสนับสนุนจากชุมชน และคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านซำผักหนามเป็นหลัก