กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ทา  ณ จังหวัดเชียงใหม่

­

­

                กลุ่มเยาวชนตำบลแม่ทา เป็นกลุ่มเยาวชนที่มีแกนนำหลัก 8 คน ซึ่งเป็นคณะทำงานสภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่ทา

                สำหรับกลุ่มเยาวชนตำบลแม่ทานั้น มีสมาชิกรวมกว่า 30 คน โดยพวกเขาจะทำงานร่วมกับชุมชน โรงเรียน วัดโดยมีแกนนำทำหน้าที่เป็นคนกลาง และเป็นที่ปรึกษาของสมาชิกในกลุ่มร่วมกับแกนนำจากชุมชน ในส่่วนของการมีส่วนร่วมกับชุมชนนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นไปในรูปแบบของการสำรวจ เรียนรู้ป่า ร่วมกับผู้รู้หรือคณะกรรมกการป่าชุมชน ทั้งยังรวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี ๆ ไปจนถึงค่ายเยาวชนในพื้นที่ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณกิจกรรมจาก องค์การบริหารส่วนตำบล สถาบันลูกโลกสีเขียว สสส. และชุมชน

               นอกเหนือจากนี้ทางกลุ่มก็มีกิจกรรมดำเนินงานต่อเนื่อง คือ ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การสำรวจและปลูกป่า หนังสือพิมพ์ชุมชน รวมไปถึงกิจกรรมเชิงสนับสนุนอย่าง กองทุนสวัสดิการกลุ่มเยาวชน และการทำเกษตรอินทรีย์ ซึ่งพวกเขาจะเรียนรู้วิธีการทำงานผ่านการประชุมประจำเดือนทั้งตามแบบแผนและตามธรรมชาติ ทั้งการประชุมภายในและประชุมร่วมกับชุมชน ไปพร้อมกับการทำหนังสือพิมพ์ชุมชน และการจัดกิจกรรมและค่ายให้เยาวชนในพื้นที่อีกด้วย