ร่วมแรง ผลักดัน รักษาพลับพลึงธาร ราชินีแห่งท้องน้ำคลองบางปรุ

ชุมชนบ้านกงษี อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางปรุ

­

บันทึก บทเรียน กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางปรุ

­

            กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางปรุนั้น มีสมาชิกหลัก ๆ ทั้งสิ้น 7 คน ทั้งหมดนั้นอยู่ในช่วงวัยรุ่น โดยสนใจและมุ่งมั่นอยากที่จะมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรในชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอนุรักษ์พลับพลึงธาร ซึ่งเป็นพืชน้ำหายากที่กำลังถูกคุกคาม นอกจากนี้ก็ยังศึกษาเรียนรู้ เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรในคลอง พร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะสื่อสารและรณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นคุณค่าทรัพยากรอีกด้วย

­

           ทางกลุ่มนั้นมีกลุ่มคนสร้างสรรค์วันโตตี้ ช่วยในการจุดประกายความคิดและสนับสนุนการทำกิจกรรมของกลุ่ม