บ้านห้วยหินดำ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

กลุ่มเยาวชนต้นน้ำบ้านห้วยหินดำ

­

­

                 กลุ่มเยาวชนต้นน้ำบ้านห้วยหินดำ แต่เดิมนั้นมีการรวมกลุ่มกันมาก่อน จนกระทั่งแกนนำรุ่นพี่ได้ออกไปศึกษาต่อนอกชุมชน แต่ก็มีแกนนำรุ่นน้องและสมาชิกอยู่กว่า 10 คน ยังคงรวมตัวทำกิจกรรมเก็บขยะในชุมชนตามโอกาสที่เหมาะสม

­

   นอกจากนี้ทางกลุ่มยังเข้าร่วมกิจกรรมการจัดการทรัพยากรกับกลุ่มผู้ใหญ่ในชุมชน อาทิ การปลูกป่า ทำแนวกันไฟ และสำรวจป่า โดยได้รับการสนับสนุนจากคนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านห้วยหินดำ และคณะกรรมป่าชุมชนบ้านห้วยหินดำ ตลอดจนพี่เลี้ยงในพื้นที่

­

­

­