ปฐมนิเทศและรับฟังการชี้แจง โครงการต่อยอดการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2556 ณ หองกาวหนา 1 ศูนยฝกอบรม ธนาคารไทยพาณิชย สํานักงานใหญ กรุงเทพฯ

                                                              


วงเสวนาเยาวชนตัวอยางการใช ICT เชิงสรางสรรค โดย

  • นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล เจาของผลงานดีเจแตงโม รางวัลชนะเลิศจากการแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 9 (NSC 2010) รางวัลรองชนะเลิศจากการแขงขัน Thailand ICT Awards 2012 และรางวัล Adobe Design Achievement Awards 2012 สาขา Game Design ณ ประเทศแคนาดา
  • นายวีรศิลป อชิรพัฒนกวี เจาของผลงาน MRI 3D "ระบบแสดงภาพทางการแพทยในรูปแบบ 3 มิติ" รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแขงขัน Imagine Cup 2011

เวทีผูใหญใจดี : ศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ (เนคเทค), มูลนิธิสยามกัมมาจล โดย

  • ดร.กวาน สีตะธนี รองผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ
  • ­คุณปยาภรณ มัณฑะจิตร ผูจัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

­

คลิกเพื่อชม เอกสารถอดความวงเสวนา