วัยรุ่นอย่างเราจะพัฒนา Product ให้แตกต่าง และมีคุณค่าได้อย่างไรนะ