อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Professional Presentation Techniques)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ และตัดสินโครงการรอบที่ 2 "โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่"

วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ณ อาคารศุนย์การประชุม อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จ.ปทุมธานี

วิทยากร : อาจารย์จรีพร กิตติวิมล

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ [1/4]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ [2/4]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ [3/4]

­

­

อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ [4/4]

­

­

เอกสารประกอบ :

เอกสารเรื่อง เทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ Professional Presentation Teachniques

บันทึก Workshop เทคนิคการนำเสนออย่างมือชีพ

­