อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface

­อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาโครงการ และตัดสินโครงการรอบที่ 2 "โครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่" วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพานิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรีวิทยากร : คุณอภิรักษ์ ปนาทกูล UX Instructor at UX Academyอบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 1/8]
อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 2/8]


­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 3/8]

­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 4/8]

­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 5/8]

­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 6/8]

­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 7/8]

­อบรมเชิงปฏิบัติการ User Experience and User Interface [Part 8/8]

­

­

­

เอกสารประกอบ :  

บันทึก Workshop User Experience and User Interface

เอกสารประกอบการเรียน

ใบงานประกอบการเรียน

­

­