ผลงานสารคดีสั้นกบจูเนียร์ ปี 3 เรื่อง กกรักษ์โลก
ผลงานสารคดีสั้น เรื่อง กกรักษ์โลก คือการนำหลักคิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการดำเนินงาน ทำให้ทีมงานพระจันทร์ยิ้มโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ประสบความสำเร็จได้รับคัดเลือกให้เป็น กบจูเนียร์ ปี 3 จากรายการ กบนอกกะลา

­

          จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักเรียนที่มีความสามารถที่แตกต่างกันในแต่ละด้าน และการปลูกฝังหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มนักเรียนเหล่านี้ นำหลักคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่กระบวนการผลิต สารคดีสั้น โดยนำเสนอเรื่อง การบำบัดน้ำเสียด้วย กกจันทบูร ซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองของจังหวัดจันทบุรี แต่มีน้อยคนนักที่จะรู้ว่า ต้นกก ที่เห็นอยู่ทั่วในนั้น คือเครื่องกรองน้ำชั้นเลิศที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

­

­

คลิกที่เพื่อชมคลิป

­

­