รายงานฉบับสมบูรณ์ : ปรากฏการณ์การขับเคลื่อน

งานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 "ร่วมสร้างประเทศไทย...ด้วยการให้"


                  เป้าหมายหลักของการจัดงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 ในวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2552 นั้น เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ทางสังคมให้เยาวชนได้แสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากความ คิดสร้างสรรค์ ให้สังคมได้มองเห็น “มิติพลังทาง บวกของเยาวชน” รวมทั้งสร้างการรับรู้-เรียนรู้ และการยอมรับของสังคม และชื่นชมให้กำลังใจกับเยาวชนที่มีระบบคิด ระบบคุณค่า รวมทั้งพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่าง เพื่อนำไปสู่การเกิดเครือข่ายการสนับสนุนเยาวชนในการเรียนรู้ 


                รู้จัก สังคม ไทย ตลอดจนการแสวงหาแนวทางความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อผลักดันให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองและกลุ่ม และ นำศักยภาพของตนเองและกลุ่มไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมมากขึ้น