พรมแดนความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมไทย : กรณีการขับเคลื่อนงานมหกรรม "พลังเยาวชน พลังสังคม"เอกสาร พรมแดนความรู้ด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสังคมไทยฉบับนี้ ดำเนินการโดยรวบรวมองค์ความรู้การดำเนินงานขับเคลื่อนสังคมด้านเด็กและ เยาวชนของภาคส่วนต่างๆ ในสังคมไทยรวมทั้งผลลัพธ์และบทเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ร่วมกับการมองปรากฏการณ์ผ่านงานมหกรรมพลังเยาวชน พลังสังคม ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่
9 -11 ตุลาคม 2552 


ดาวน์โหลด : พรมแดนความรู้