การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินโครงการ

แนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หลักปรัชญาความพอเพียงเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต เพื่อนำไปสู่ความ

พอเพียง  เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ของคนไทย  สังคมไทย  เพื่อให้ก้าวทันยุคโลกาภิวัตน์  ซึ่งประกอบด้วยหลัก  ๓  ห่วง  และ   ๒ เงื่อนไข ได้แก่
  (๑)  หลักความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น  ความพอประมาณด้านการใช้เวลา  ใช้หลักธรรมนี้เตือนใจนักเรียนให้รู้จัก  แบ่งเวลาในการเล่น  การเรียน  การทำงานในหน้าที่ 

(๒) หลักความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไป

อย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ  เช่น การตัดสินใจเลือกใช้วิธีการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อดับกลิ่นรบกวนของห้องน้ำ  ต้องให้หลักเหตุผลตามหลักวิชา  ในการเลือกสูตรการทำน้ำหมักให้เหมาะกับคุณสมบัติเรื่องการดับกลิ่นห้องน้ำและคราบสกปรกต่างๆ ในห้องน้ำ  จึงใช้มะกรูด มะนาว และมะปรี๊ด เป็นส่วนประกอบสำคัญ

  (๓) หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว  หมายถึง ความมีสติ  ไม่ประมาท  การใช้ปัญญาในการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยน แปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น  ใช้หลักธรรมนี้เตือนใจนักเรียนให้รู้จักสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองในการวางแผนการทำงาน  เช่น  การเลือกบริเวณที่ตั้งถังน้ำหมักชีวภาพในบริเวณที่น้ำท่วมไม่ถึง  เนื่องจากเราใช้ถังน้ำหมักขนาด ๒๐๐ ลิตร  จำนวน ๒ ถัง  ซึ่งเคลื่อนย้ายลำบาก  จึงต้องเลือกตั้งไว้ในบริเวณที่สูง  เพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นได้  เนื่องจากพื้นที่ของโรงเรียนเป็นที่ราบลุ่มต่ำ  การสร้างทีมเยาวชนจิตอาสาชีวภาพดับกลิ่นให้ประกอบด้วยนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย  เพื่อการดำเนินงานต่อไปในอนาคต  จะได้มีการส่งต่องานระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง  เพื่อความยั่งยืนในการดำเนินงาน

  (๔) เงื่อนไขความรู้  คือ ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ 

ใช้เงื่อนไขความรู้เป็นตัวนำในการตัดสินใจเลือกวิธีการแก้ไขปัญหา  ว่าควรใช้น้ำหมักชีวภาพสูตรใดจึงจะเหมาะสมกับเวลาและสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นมากที่สุด 
  (๕) เงื่อนไขคุณธรรม คือ มีความตระหนักในคุณธรรม  มีความอดทน มีความเพียรใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต  ใช้เงื่อนไขนี้เตือนนักเรียนให้อดทนเพียรพยายามทำงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ  รู้จักใช้สติปัญญาในการคิดก่อนตัดสินใจก่อนทำกิจกรรมต่าง ๆ 

๔.๔ ประเมินผลการดำเนินงาน

  ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงงาน  ดังนี้

๑.  ห้องน้ำไม่มีกลิ่นรบกวน

๒.  นักเรียนแกนนำจิตอาสาและครูที่ปรึกษามีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการทำน้ำหมักชีวภาพ

๓.  นักเรียนโรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) เกิดจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดของห้องน้ำภายในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้น

๔.  สามารถพัฒนา “การทำน้ำหมักชีวภาพ”  เป็นฐานการเรียนรู้บูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ความรู้แก่คณะผู้มาศึกษาดูงานการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

๔.๕  การประเมินตนเอง

ความคิดเห็นและความรู้สึกของประธานกลุ่มเยาวชนผู้รับผิดชอบโครงงาน

ข้าพเจ้ารู้สึกภูมิใจในตนเองที่มีส่วนร่วมในการแก้ปัญหากลิ่นของห้องน้ำที่ส่งกลิ่นรบกวนได้  สามารถนำทีมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ห้องน้ำของเพื่อน ๆ และน้องๆ ให้ดีขึ้นได้  และตั้งใจจะดำเนินโครงงานต่อไปเรื่อยๆ อย่างดีที่สุด”จากการที่ได้ทำโครงงานในครั้งนี้ได้เรียนรู้กระบวนการในการแก้ปัญหาต่างๆ และได้รู้จักการทำงานที่เป็นจิตอาสาโดยแท้จริง