โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก ครูนิยม อยู่รัมย์

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตากได้รับการคัดเลือก เป็นสถานศึกษาแบบอย่างพอเพียง ในปี พ.ศ. 2552 ซึ่งโรงเรียนได้มีการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

­

ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนได้ส่งบุคลากรส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ จังหวัดพิษณุโลก และได้สมัครเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิสยามกัมมาจลหลังจากนั้นเป็นต้นมา โรงเรียนของเราก็ได้รับโอกาสดี ๆ จากมูลนิธิฯ มาโดยตลอดได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาเป็นประจำทำให้เราได้เข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น จนกระทั่งวันหนึ่งมีหนังสือแจ้งไปที่โรงเรียนว่า โรงเรียนใดพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินสถานศึกษาต้นแบบพอเพียงและพร้อมที่จะประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เราทั้งสองจึงนำเรื่องนี้เรียนปรึกษาท่านผู้อำนวยการ และท่านก็สนับสนุนเห็นดีด้วยเนื่องจากว่าบริบทของโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนประจำซึ่งเป็นวิถีชีวิตของพวกเราอยู่แล้วเมื่อท่านเปิดไฟเขียวให้เราแล้ว เราก็เลยส่งข้อมูลรายละเอียดให้กับมูลนิธิฯ ว่าเราพร้อมที่จะประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง