โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก 170 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ท้อ อ.เมือง จ.ตาก 63000 ครูนงค์นุช อุดกันทา