ชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันเรียนรู้จากกิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต
โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก นางทักษิณา ทองญวน รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป

ปรัชญาของโรงเรียน อยู่เมืองหรืออยู่ป่าได้รับการศึกษาเสมอกัน พวกเราชาวศึกษาสงเคราะห์ตากได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ในการดำรงชีวิตของนักเรียนประจำกินนอน กิจกรรมทักษะการดำรงชีวิต ประกอบด้วย

กิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล

กิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย

กิจกรรมส่งเสริมสุขนิสัยในการรับประทานอาหาร

กิจกรรมหลักไตรรงค์

กิจกรรมสร้างเสริมภาวะผู้นำ

กิจกรรมรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมส่งเสริมอาชีพท้องถิ่น

กิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ

­

มีการวัดผลและประเมินผลจากเครื่องมือแบบสอบถาม แบบสังเกต สัมภาษณ์ และมีวิธีการวัดและประเมินผลอย่างชัดเจน มีการรายงานผลทุกสิ้นปี มีหลักฐานแนบให้นักเรียนเมื่อจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6