โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก นางสาวสาริกา แซ่มัว

­

­

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่า ม้ง กะเหรี่ยง มูเซอ ลีซอ เย้า อาข่า และไทย และการอนุรักษ์เครื่องประดับเงิน เพื่อให้ชนเผ่ารุ่นหลังได้เห็นคุณค่า เกิดความรักความห่วงแหน และรู้รักสามัคคีแม้ต่างวัฒนธรรม

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำกินนอน มีเป้าหมายในการจัดบริการการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 10 ประเภท ดังนั้น หน้าที่สกำคัญของโรงเรียนคือ การจัดที่อยู่อาศัยโดยการจัดโรงเรียนให้เหมือนบ้าน ครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่ และนักเรียนเป็นเหมือนพี่น้องกัน แต่เนื่องจากนักเรียนในแต่ละหอนอนมีความหลากหลายของชนเผ่า ความแตกต่างของครอบครัวและท้องถิ่่นที่ต่างกัน นอกจากนี้ยังมีอายุและวัยที่แตกต่างกัน ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในหอนอนจะต้องมีแกนหลักที่ทำให้การอยู่ร่วมกันในหอนอนมีความสุข โดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกัน โดยจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้หอนอนพอเพียง

­

อาชีพเพื่อการมีงานทำ เป็นการรวบรวมความรู้อาชีพที่สามารถทำรายได้ในชีวิตจริงได้ ประกอบด้วย อาชีพการทำกระดาษสา อาชีพน้ำดื่ม อาชีพโรงสีข้าว อาชีพอิฐบล็อกประสาน อาชีพตัดเย็บ และการจำหน่ายสินค้าเชิงพาณิชย์

ชีววิถีพอเพียง เป็นการรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการใช้จุลลินทรีย์ เพื่อการเพาะปลูก การประมง ปศุสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี แต่เพิ่มความเป็นมิตรให้แก่สิ่งแวดล้อม

­

ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ 1

ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ 2

ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ 3

ดาวน์โหลดเอกสารองค์ความรู้ 4