การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรยายในหัวข้อ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง" กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ภายในงานเวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม" วันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- คลิกชมเอกสารถอดบทเรียนโครงการ การพัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคมโดยมหาวิทยาลัยนำร่อง : มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์


- คลิกเพื่อชมคลิปวิดีโอการบรรยายของ รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา (ครึ่งหลังของคลิป)

­

­

คลิกเพื่อชมข้อมูล : เวทีสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาวิชาสายรับใช้สังคม"